Email
Mobile
Version
โทร. 02 108 3916
สร้าง รอยยิ้มใหม่
ยิ้มสวย ปากสะอาด ฟันแข็งแรง เสริมความมั่นใจ
ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่
บางกอก นิว สไมล์
>


Clear Aligner
_____________________

จัดฟันให้เรียงสวย
ด้วยทางเลือกใหม่
จัดใสแบบใสถอดได้!พร้อมให้บริการแล้ว ที่
Bangkok New Smile

เคสละ 10,000*- 60,000* บาท

ผ่อนจ่ายรายเดือนได้

*This is one of our most popular services.


ครอบฟันขาวถอดได้
_____________________

ทางเลือกใหม่ ปิดจุดบกพร่อง
ของรอยยิ้มคุณ
สะดวก สบาย ปลอดภัย
8,000* บาท

พร้อมให้บริการแล้ว ที่
Bangkok New Smile

*This is one of our most popular services.
Eng
patient and mirror ทีมทันตแพทย์
ทันตแพทย์หญิง
อริสา รัสท์


รากฟันเทียม
จัดฟัน Clear Aligner, Smile Tru, Invisalign
ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • สมาชิกของ International Association for Orthodontics จากสหรัฐอเมริกา ประกาศนีย์บัตร Clinical Orthodontics and Orthopedics

 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตร รักษารากฟัน โรงพยาบาลตำรวจ
 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์
ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

การศึกษา


 • วุฒิบัตร  สาขา ทันตกรรมทั่วไป

 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน  สาขา ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Advance Orthodontic Center


ทันตแพทย์
กานต์ พิพัฒน์ปัญญานุกุล


ทันตกรรมหัตการ(ครอบฟัน วีเนียร์)
ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมหัตรการ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ท.บ.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Advance Orthodontic Centerทันตแพทย์หญิง
ชลดา ละเอียด


ทันตกรรมประดิษฐ์
(ฟันเทียม ครอบฟัน วีเนียร์)

ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)

  มหาวิทยาลัยนเรศวรทันตแพทย์หญิง
เอสิกา จันทสิริยากร


ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

การศึกษา


 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Advance Orthodontic Center


ทันตแพทย์
ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ


รักษาคลองรากฟัน
ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เอ็นโดดอนติกส์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ท.บ.)

  มหาวิทยาลัยมหิดลทันตแพทย์ ศานิต พุกสุก

ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

Education


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Canine Orthodontic Center


ทันตแพทย์ อรรถพล แต้มสำเภาเลิศ

ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


ทันตแพทย์ กฤษณะ บัญญัติศรีสกุล

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม ครอบฟัน วีเนียร์ )
ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร