โทร. 02 108 3916
Email
Mobile
Version
สร้าง รอยยิ้มใหม่
ยิ้มสวย ปากสะอาด ฟันแข็งแรง เสริมความมั่นใจ
ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่
บางกอก นิว สไมล์
>


ติดต่อเรา ผ่าน อีเมล
ชื่อ - สกุล

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โทรศัพท์
อีเมล์

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนข้อมูลไม่ถูกต้อง

คำถามหรือคำแนะนำติชม

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Eng
patient and mirror ทีมทันตแพทย์
ทันตแพทย์หญิง
อริสา รัสท์


ทันตกรรมรากฟันเทียม
จัดฟันแบบครอบใส
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อ ทันตแพทย์หญิง อริสา รัสท์


งาน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • สมาชิกของ International Association for Orthodontics จากสหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตร รักษารากฟัน โรงพยาบาลตำรวจ
 • สมาชิกสมาคม ทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคม ทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคม เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ไอริน
ศิริสุนทร


ทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อดร. ไอริน ศิริสุนทร


งาน

 • ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาไทย, อังกฤษ และญี่ปุ่น


การศึกษา


 • Clinical Fellow สาขา ทันตกรรมจัดฟันเฉพาะทาง
  สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร

  มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาเอก สาขา ทันตกรรมจัดฟัน (Ph.D.)
  มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

 • ปริญญาโท สาขา ปริทันตวิทยา (วท.บ.)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร


ทันตแพทย์
ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


ทันตแพทย์ชำนาญการ สาขา
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์ ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


งาน

 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สาขา ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และอังกฤษ


การศึกษา


 • วุฒิบัตร  สาขา ทันตกรรมทั่วไป

 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน  สาขา ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์
กานต์ พิพัฒน์ปัญญานุกุล


ทันตกรรมหัตการ(ครอบฟัน วีเนียร์)
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์ กานต์ พิพัฒน์ปัญญานุกุล


งาน

 • ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน ครอบฟัน วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์)
 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมหัตรการ )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันตแพทย์หญิง
ชลดา ละเอียด


ทันตกรรมประดิษฐ์
(ฟันเทียม ครอบฟัน วีเนียร์)

ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์หญิง ชลดา ละเอียด


งาน

 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียมติดแน่นและถอดได้)
 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)

  มหาวิทยาลัยนเรศวรทันตแพทย์หญิง
เอสิกา จันทสิริยากร


ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์หญิง เอมิกา สวัสดิ์โรจน์


งาน

 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทันตแพทย์
ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ


รักษาคลองรากฟัน
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์ ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ


งาน

 • ทันตกรรมรักษาคลองราก
 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เอ็นโดดอนติกส์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)

  มหาวิทยาลัยมหิดล