Call 02 108 3916
Email
Mobile
Version
สร้าง รอยยิ้มใหม่
ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ
ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่
บางกอก นิว สไมล์
>
ติดต่อเรา ผ่าน อีเมล
ชื่อ - สกุล

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โทรศัพท์
อีเมล์

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนข้อมูลไม่ถูกต้อง

คำถามหรือคำแนะนำติชม

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Thai
patient and mirror ทีมทันตแพทย์
ทันตแพทย์หญิง
อริสา รัสท์


ทันตกรรมรากฟันเทียม
รักษารากฟัน
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อ ทันตแพทย์หญิง อริสา รัสท์


งาน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • รักษารากฟัน
 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • Member of International Association for Orthodontics (USA)

 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม DGOI

 • ประกาศนียบัตร รักษารากฟัน โรงพยาบาลตำรวจ
 • สมาชิกสมาคม ทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคม ทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคม เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ไอริน
ศิริสุนทร


ทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อดร. ไอริน ศิริสุนทร


งาน

 • ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาไทย, อังกฤษ และญี่ปุ่น


การศึกษา


 • Clinical Fellow สาขา ทันตกรรมจัดฟันเฉพาะทาง
  สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร

  มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  Yale University, USA

 • ปริญญาเอก สาขา ทันตกรรมจัดฟัน (Ph.D.)
  มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
  Nagasaki University, Japan

 • ปริญญาโท สาขา ปริทันตวิทยา (วท.บ.)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Srinakharinwirot University, Thailand

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Naresuan University, Thailand


ทุนการศึกษา


 • ทุน ก.พ. ไทยพัฒน์ (ตรี-โท-เอก) สาขา ทันตแพทยศาสตร์

 • ทุน นักศึกษาปริญญาเอกดีเด่น มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

ทันตแพทย์
ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


ทันตแพทย์ชำนาญการ สาขา
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์ ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


งาน

 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สาขา ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และอังกฤษ


การศึกษา


 • วุฒิบัตร  สาขา ทันตกรรมทั่วไป

 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน  สาขา ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์ กานต์ พิพัฒน์ปัญญานุกุล

ทันตกรรมหัตการ(ครอบฟัน วีเนียร์)
ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์ กานต์ พิพัฒน์ปัญญานุกุล


งาน

 • ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน ครอบฟัน วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์)
 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมหัตรการ )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทยทันตแพทย์หญิง เอมิกา สวัสดิ์โรจน์

ทันตกรรมทั่วไป

ชื่อทันตแพทย์หญิง เอมิกา สวัสดิ์โรจน์


งาน

 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)
  มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย